Etik Değerler & Dürüstlük

Genel Bakış

İşimizi yaparken dürüstlüğü ön planda tutuyoruz

Şirket olarak var olduğumuz tüm bölgelerde, attığımız her adımda, her gün adil ve etik çalışmaya ilişkin en yüksek standartları korumaya çalışıyoruz. Misyonumuz, vizyonumuz ve değerlerimiz açısından doğru olanın bu şekilde hareket etmek olduğuna inanıyoruz.

Dürüstlük kültürünü, şirketimizin 'anayasası' ile destekliyoruz. Bunun özünde de, çalışanlarımızdan, günlük işlerini yaparken nasıl davranmalarını beklediğimize dair yönlendirmeler içeren ve sorumsuz veya yasadışı davranışların önlenmesinde yararlı bir araç olan bu Etik Kurallar yatmaktadır.

Bu kuralları, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, iş ortaklarımızın, satış temsilcilerimizin, taşeronlarımızın ve yetkili satıcılarımızın Prysmian'ın çalışma şekline uyum göstermesini sağlamak için tasarladığımız Grup Uyum Politikaları (diğerlerinin yanı sıra Rüşvetle Mücadele ve Tekelciliği önlemeye yönelik kurallar da dahil olmak üzere) ile destekliyoruz.

Etik Kurallarımız ve uyum politikalarımız, içinde faaliyet gösterdiğimiz bu rekabetçi dünyada işin gelişimi ile birlikte varlıklarını sürdürmekte ve gelişmeye devam etmektedir.

Bu alanlara ilişkin yürürlükteki kanunları sürekli gözden geçirerek, politikalarımızı, en iyi ve en son uygulamalar doğrultusunda düzenliyoruz. Aynı zamanda, bu hususlarda paydaşlarımızın görüşlerine başvuruyor; yasaya uygunluğa ve doğruluğa yönelik taleplerini değerlendiriyoruz. Yakın zamanda uygulamaya konan Etik Bildirim Programı da dahil olmak üzere uygulamaya koyduğumuz çeşitli girişimlerle, etik davranışlarımızı desteklemeye gayret ediyoruz.

Politikalarımızda yapılan güncellemeleri, şirket genelinde duyuruyor ve tüm çalışanlarımızın ve bağlı şirketlerin kolayca erişebilecekleri şekilde paylaşıyoruz.

Diğer sayfalarda, etik değerler ve dürüstlük politikalarımızla ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Etik Kurallarımız, politikalarımız ve uygulamalarımız

Prysmian'ın Etik Kuralları, şirket anayasamızın temelini oluşturur. Temel haklarımzı ve ahlaki görevlerimizi ortaya koyan bir tüzük niteliğindedir ve kuruluşumuzdaki her bir kişinin ahlaki ve sosyal sorumluluklarını tanımlar.

Bu Kurallar üç temel kaide üzerine inşa edilmiştir:

  1. İ faaliyetlerinde uyulması gereken etik kurallar: kar elde etme arayışı, uygunsuz davranışları asla haklı çıkarmaz. Kurallara uyarak ve rakiplerimize saygılı davranarak, pazarın ihtiyaçlarını öngörebilen ve karşılayan adil ve şeffaf işlemlerle kazanç sağlamalı, paydaşlarımıza dağıtacağımız değerler üretmeliyiz.
  2. Kurumsal ilişkilerde uyulması gereken ahlaki kurallar: çalışanlarımızla aramızdaki bağın ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Çalışanlarımızla aramızdaki bağı, onların haklarına, beklentilerine ve ihtiyaçlarına saygı duyarak ve yaşam koşullarını ve profesyonel anlamda gelişimlerini destekleyerek güçlendirmeye çalışıyoruz. Bireyler, bir şirket olarak gelecekte kaydedeceğimiz büyümenin merkezindedir.
  3. Çevresel ve sosyal konularda uyulması gereken etik kurallar: sürdürülebilir gelişim ilkesine olan inancımız doğrultusunda tüm dünya genelindeki faaliyetlerimizi, çevreye ve yerel topluluklara saygılı bir şekilde yürütüyoruz; aynı zamanda kaynakların sorumlu kullanımını teşvik ediyor ve ilgili bölgelerde refahı arttırmaya yönelik olarak geliştirilmiş yerel projeleri destekliyoruz.

Prysmian Group çatısı altındaki tüm şirketler, Etik Kurallara, yürürlükteki mevzuatlara ve Grup tarafından benimsenmiş olan kurallara ve prosedürlere sıkı sıkıya uyacaklarını taahhüt ederler.

Etik Kurallarımız, uluslararası en iyi uygulamalar ile uyumludur ve BM İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde ve Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) Esas Sözleşmelerinde yer alan ilkeleri benimser.

Etik Kurallarımızın Desteklenmesi

Dürüstlük, Prysmian Group'un temel değerlerinden biridir. Şirket içinde her seviyede dürüstlüğe gereken önemin verilmesi için Etik Kurallarımıza ve şirketimizin diğer ilgili politikalarına uygun hareket edildiğini denetlemek üzere, bir uyum organizasyonu kurduk.

Bu organizasyon aşağıdaki rollerden oluşmaktadır:

  • Baş Uyum Direktörü: Etik Kurallar da dahil olmak üzere tüm şirket politikalarını ve prosedürlerini yönetir, Kontrol ve Riskler Komitesi ve Prysmian Group CEO'suna bağlı çalışır.
  • Yerel Uyum Görevlileri: tüm Prysmian Group şirketlerinde rol alan uyum görevlilerinin rolü, uyum politikalarının tutarlı bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır.

 

Çalışan Farkındalığını Arttırmak

 

Çalışanlarımızı etik davranışlar hakkındaki tüm politikalarımız hakkında bilinçlendirmek amacıyla intranet üzerinde bir e-öğrenme modülü geliştirdik. Tüm Prysmian yönetimi ve personeli bu modülü tamamlamak zorundadır.

Bu on-line uygulamanın yeni versiyonları Prysmian Group intranetinde paylaşılmaktadır ve yeni güncellemeler söz konusu olduğunda personel bilgilendirilmektedir.

Bu yaklaşımla, çalışanlarımızın sürekli olarak politikalarımızla iç içe olmasını ve şirketimiz açısından bu politikaların ne kadar önemli olduğunun bilincine varmalarını sağlamayı amaçlıyoruz.

 

Etik Kurallarımızın tamamını indirmek için tıklayın.

 

Rüşvetle ve Tekelcilikle Mücadele 

 

Prysmian Group, yolsuzluğun ve haksız rekabetin önlenmesi konusunu çok ciddiye almaktadır. Bu bağlamda, Mesleki Ahlak Kuralları ile teminat altına alınan şirket politikaları arasında Rüşvetle Mücadele Politikası ve Tekelciliği Önlemeye yönelik Davranış Kuralları da yer alır. Her iki belge de tüm çalışanların erişimine açık olan şirket intranetinde yayımlanır ve yapılan güncellemeler şirket genelinde duyurulur.

 

Rüşvetle Mücadele Politikası

 

Bu politika kapsamında, hem devlet memurlarının hem gerçek şahısların her türlü yolsuzluk eylemi yasaklanmıştır. Tüm Prysmian çalışanları, bu kurallara ve yönetmeliklere uymak zorundadır ve işbu politikanın daha az kısıtlayıcı olması durumunda, kişilerin çalıştıkları veya faaliyet gösterdikleri ülkelerde yürürlükte olan rüşveti önlemeye ilişkin mevzuatlar geçerli olacaktır.

İşbu politika çerçevesinde hiçbir çalışan, yürürlükteki kanunlara uygun olan ve Group Politikası altında açıkça izin verilen durumlar dışında, bir devlet memuruna, doğrudan veya dolaylı olarak para karşılığı olan herhangi bir çıkar sağlayamaz, vaat edemez, teklif edemez veya böyle bir ödemeyi onaylayamaz.

İşbu amaç doğrultusunda 'devlet memuru', bir kamu idaresinin çalışanlarını veya devlet kontrolündeki bir şirketin çalışanlarını ifade eder. Buna ticari işletmeler, uluslararası kamu kuruluşları, politik partiler veya parti görevlileri veya devlet memuriyeti adayları da dahildir.

Rüşvetle Mücadele Politikamızın tamamını indirmek için tıklayın.

 

Tekelciliği önlemeye yönelik Davranış Kuralları 

 

Bu Kurallar, anlaşmalar ve hakim durumun suistimali hakkındaki İtalyan ve AB rekabet politikasının uygulanmasına ilişkin hususları açıklar. Ortaya çıkan durumlarn, bu çerçevede, her bir duruma göre ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir.

Tekelciliği önlemeye yönelik Davranış Kurallarımızın tamamın indirmek için tıklayın.

 

Prysmian Group olarak, özellikle Uluslararası İş Faaliyetlerinde Yabancı Devlet Memurlarına Rüşvet Verilmesiyle Mücadeleye yönelik OECD Anlaşmasını imzalamış olan ülkelerde ikamet eden veya faaliyet gösteren, kısmi olarak sahip olduğumuz bağlı kuruluşları ve üçüncü tarafları da benzer politikaları ve uygulamaları benimsemeye teşvik ediyoruz.

Prysmian'da, sağduyulu ve sürdürülebilir bir tedarik zincirini garanti edecek ticari uygulamaları ve şirket genelinde ve değer zinciri boyunca etik, ekonomik, çevresel ve sosyal standartlara uyumu aktif olarak destekliyoruz. Bu ilkeler, İş Davranış Kurallarmız ile teminat altına alınmıştır.

Bu Kurallar tüm çalışanlar ve bizimle iş yapan herkes için geçerlidir. Kurallar altında belirtilen ilkeler, tüm ticari işlemleri ve çalışanlarımızın, Grup işletmelerinin ve tedarikçilerinin, ticari ortaklarının, ticari temsilciliklerinin, taşeronlarının ve distribütörlerinin günlük faaliyetlerini kapsar.

Belge aşağıdaki hususları içerir: iş dürüstlüğü (adil ticaret, çıkar çatışmaları, hediyeler ve diğer ağırlama teklifleri, yolsuzluk, sorumluluk verme); insan hakları ve çalışanların hakları (reşit olmayanların çalıştırılması ve kölelik, işyerinde sağlık ve güvenlik, ayrımcılık yapmama, örgütlenme ve toplu pazarlık özgürlüğü); çevre (önlemler ilkesi, ham maddelerin kullanılması ve uygunluğu, enerji tüketimi, sera gazları ve diğer emisyonlar, su tüketimi, atık üretimi ve geri dönüşüm).

 

Tedarikçi keşif ve değerlendirme süreçlerinde, tedarikçilere İş Davranış Kurallarımız ve Grubun ilgili kılavuz ilkelerine ilişkin uygulamalar özellikle vurgulanmaktadır.

 

Tüm çalışanlar, intranet üzerinden bu Kurallara erişebilir ve yapılan güncellemeler şirket genelinde duyurulur.

 

İş Davranış Kurallarımızın tamamını indirmek için tıklayın.

Etik Bildirim

Etik Bildirim

Sayfaya git
İnsan Hakları

İnsan Hakları

Sayfaya git
Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

Sayfaya git