Protodur® Tesisat Kabloları

H05V-U (NYA)

300/500 V

H07V-U / H07V-R (NYA)

450/750 V

H05V-K (NYAF)

300/500 V

H07V-K (NYAF)

450/750 V

H03VV-F / H03VVH2-F

300/300 V

H05VV-F

300/500 V

NVV / NYM

300/500 V